توضيح المسائل

 

مطابق فتاوى حضرت آيت الله العظمى حاج سيد على حسينى سيستانى (مد ظله)

 

احكام تقليد .

احكام طهارت .

آب مطلق و مضاف .

آب كر .

آب قليل .

آب جارى .

آب باران .

آب چاه .

احكام آبها .

احكام تخلى .

استبراء .

مستحبات و مكروهات تخلى .

نجاسات .

بول و غايط .

منى .

مردار .

خون .

سگ و خوك .

كافر .

شراب .

عرق حيوان نجاستخوار .

راه ثابت شدن نجاست .

چيز پاك چگونه نجس مى شود .

احكام نجاسات .

مطهرات .

آب .

زمين .

آفتاب .

استحاله .

انقلاب .

انتقال .

اسلام .

تبعيت .

برطرف شدن عين نجاست .

استبراء حيوان نجاستخوار .

غايب شدن مسلمان .

رفتن خون متعارف .

احكام ظرفها .

وضو .

وضوى ارتماسى .

دعايى كه موقع وضو گرفتن مستحب است .

شرايط صحت وضو .

احكام وضو .

چيزهايى كه بايد براى آنها وضو گرفت .

چيزهايى كه وضو را باطل مى كند .

احكام وضوى جبيره .

غسلهاى واجب .

احكام جنابت .

چيزهايى كه بر جنب حرام است .

چيزهايى كه بر جنب مكروه است .

غسل جنابت .

غسل ترتيبى .

غسل ارتماسى .

احكام غسل كردن .

استحاضه .

احكام استحاضه .

حيض .

احكام حائض .

اقسام زنهاى حائض .

صاحب عادت وقتيه و عدديه .

صاحب عادت وقتيه .

صاحب عادت عدديه .

مضطربه .

مبتدئه .

ناسيه .

مسايل متفرقه حيض .

نفاس .

غسل مس ميت .

احكام محتضر .

احكام بعد از مرگ .

وجوب غسل و كفن و نماز و دفن ميت .

كيفيت غسل ميت .

احكام كفن ميت .

احكام حنوط .

احكام نماز ميت .

دستور نماز ميت .

مستحبات نماز ميت .

احكام دفن .

مستحبات دفن .

نماز وحشت .

نبش قبر .

غسلهاى مستحب .

تيمم .

دوم از موارد تيمم .

سوم از موارد تيمم .

چهارم از موارد تيمم .

پنجم از موارد تيمم .

ششم از موارد تيمم .

هفتم از موارد تيمم .

چيزهايى كه تيمم به آنها صحيح است .

دستور تيمم بدل از وضو يا غسل .

احكام تيمم .

احكام نماز .

نمازهاى واجب .

نمازهاى واجب روزانه .

وقت نماز ظهر و عصر .

نماز جمعه و احكام آن .

وقت نماز مغرب و عشا .

وقت نماز صبح .

احكام وقت نماز .

نمازهايى كه بايد به ترتيب خوانده شود .

نمازهاى مستحب .

وقت نافله هاى يوميه .

نماز غفيله .

احكام قبله .

پوشانيدن بدن در نماز .

شرايط لباس نمازگزار .

شرط اول .

شرط دوم .

شرط سوم .

شرط چهارم .

شرط پنجم .

شرط ششم .

مواردى كه لازم نيست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد.

چيزهايى كه در لباس نمازگزار مستحب است .

چيزهايى كه در لباس نمازگزار مكروه است .

مكان نمازگزار .

جاهايى كه نماز خواندن در آنها مستحب است .

جاهايى كه نماز خواندن در آنها مكروه است .

احكام مسجد .

اذان و اقامه .

ترجمه اذان و اقامه .

واجبات نماز .

نيت .

تكبيرة الاحرام . قيام ايستادن .

قرائت .

ركوع .

سجود .

چيزهايى كه سجده بر آنها صحيح است .

مستحبات و مكروهات سجده .

سجده هاى واجب قرآن .

تشهد .

سلام نماز .

ترتيب .

موالات .

قنوت .

ترجمه نماز .

ترجمه سوره حمد .

ترجمه سوره قل هو اللّه احد .

ترجمه ذكر ركوع و سجود و ذكرهايى كه بعد از آنها مستحب است .

ترجمه قنوت .

ترجمه تسبيحات اربعه .

ترجمه تشهد و سلام كامل .

تعقيب نماز .

صلوات بر پيغمبر .

مبطلات نماز .

چيزهايى كه در نماز مكروه است .

مواردى كه مى شود نماز واجب را شكست .

شكيات .

شكهاى باطل كننده .

شكهايى كه نبايد به آنها اعتنا كرد .

شك در چيزى كه محل آن گذشته است .

شك بعد از سلام .

شك بعد از وقت .

كثير الشك كسى كه زياد شك مى كند .

شك امام و ماموم .

شك در نماز مستحبى .

شكهاى صحيح .

دستور نماز احتياط .

سجده سهو .

دستور سجده سهو .

قضاى سجده و تشهد فراموش شده .

كم و زياد كردن اجزاء و شرايط نماز.

نماز مسافر .

مسايل متفرقه .

نماز قضا .

نماز قضاى پدر كه بر پسر بزرگتر واجب است .

نماز جماعت .

شرايط امام جماعت .

احكام جماعت .

وظيفه امام و ماموم در نماز جماعت .

چيزهايى كه در نماز جماعت مكروه است .

نماز آيات .

دستور نماز آيات .

نماز عيد قطر و قربان .

اجير گرفتن براى نماز .

احكام روزه .

نيت .

چيزهايى كه روزه را باطل مى كند .

خوردن و آشاميدن .

جماع .

استمنا .

دروغ بستن به خدا و پيغمبر .

رساندن غبار به حلق .

فرو بردن سر در آب .

باقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح .

اماله كردن .

قى كردن .

احكام چيزهايى كه روزه را باطل مى كند .

آنچه براى روزه دار مكروه است .

جايى كه قضا و كفاره واجب است .

كفاره روزه .

جاهايى كه فقط قضاى روزه واجب است .

احكام روزه قضا .

احكام روزه مسافر .

كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست .

راه ثابت شدن اول ماه .

روزه هاى حرام و مكروه .

روزه هاى مستحب .

مواردى كه مستحب است انسان از كارهايى كه روزه را باطل مى كند خوددارى نمايد.

احكام خمس .

منفعت كسب .

معدن .

گنج .

مال حلال مخلوط به حرام .

جواهرى كه به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مى آيد .

غنيمت .

زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد .

مصرف خمس .

احكام زكاة .

شرايط واجب شدن زكاة .

زكاة گندم و جو و خرما و كشمش .

نصاب طلا .

نصاب نقره .

زكاة شتر و گاو و گوسفند .

نصاب شتر .

نصاب گاو .

نصاب گوسفند .

زكاة مال تجارت .

مصرف زكاة .

شرايط كسانى كه مستحق زكاتند .

نيت زكاة .

مسايل متفرقه زكاة .

زكاة فطره .

مصرف زكاة فطره .

مسايل متفرقه زكاة فطره .

احكام حج .

احكام خريد و فروش .

مستحبات خريد و فروش .

معاملات مكروه .

معاملات حرام .

شرايط فروشنده و خريدار .

شرايط جنس و عوض آن .

صيغه خريد و فروش .

خريد و فروش ميوه ها .

نقد و نسيه .

معامله سلف و شرايط آن .

احكام معامله سلف .

فروش طلا و نقره به طلا و نقره .

مواردى كه انسان مى تواند معامله را بهم بزند .

مسايل متفرقه .

احكام شركت .

احكام صلح .

احكام اجاره .

شرايط مالى كه آن را اجاره مى دهند .

شرايط استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند .

مسايل متفرقه اجاره .

احكام جعاله .

احكام مزارعه .

احكام مساقات و مغارسه .

كسانى كه از تصرف در مال خود ممنوعند .

احكام وكالت .

احكام قرض .

احكام حواله دادن .

احكام رهن .

احكام ضامن شدن .

احكام كفالت .

احكام وديعه امانت .

احكام عاريه .

احكام نكاح ازدواج .

احكام عقد .

دستور خواندن عقد .

شرايط عقد .

مواردى كه زن يا شوهر مى تواند عقد را بهم بزند .

عده اى از زنها كه ازدواج با آنان حرام است .

احكام عقد دايم .

متعه ازدواج موقت .

احكام نگاه كردن .

مسايل متفرقه زناشويى .

احكام شير دادن .

شرايط شيردادنى كه علت محرم شدن است .

آداب شير دادن .

مسايل متفرقه شير دادن .

احكام طلاق .

عده طلاق .

عده زنى كه شوهرش مرده .

طلاق بائن و طلاق رجعى .

احكام رجوع كردن .

طلاق خلع .

طلاق مبارات .

احكام متفرقه طلاق .

احكام غصب .

احكام مالى كه انسان آن را پيدا مى كند .

احكام سر بريدن و شكار كردن حيوانات .

دستور سر بريدن حيوانات .

شرايط سر بريدن .

دستور كشتن شتر .

چيزهايى كه موقع سر بريدن حيوانات مستحب است .

چيزهايى كه در كشتن حيوانات مكروه است .

احكام شكار كردن با اسلحه .

شكار كردن با سگ شكارى .

صيد ماهى و ملخ .

احكام خوردنيها و آشاميدنيها .

آداب غذا خوردن .

چيزهايى كه در غذا خوردن مذموم است .

آداب آشاميدن .

چيزهايى كه در آشاميدن مذموم است .

احكام نذر و عهد .

احكام قسم خوردن .

احكام وقف .

احكام وصيت .

احكام ارث .

ارث دسته اول .

ارث دسته دوم .

ارث دسته سوم .

ارث زن و شوهر .

مسايل متفرقه ارث .